Algemene voorwaarden Toering Ship Supply

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Toering: Toering Ship Supply, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Harlingen, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 60592893.
 2. Wederpartij: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Toering een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Toering tot stand gekomen overeenkomst waarmee Toering zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Toering aan de wederpartij te leveren zaken.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Toering en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Toering is vrijblijvend. Offertes worden verstrekt onder voorbehoud van prijswijzigingen. Geoffreerde prijzen van groente en fruit zijn gebaseerd op weekprijzen. Prijzen van overige producten zijn geldig gedurende 14 dagen na offertedatum.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Toering dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Aan een aanbod van Toering dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Toering, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Toering anders aangeeft.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN

Toering spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Deze termijnen zijn slechts aan te merken als fatale termijnen in geval uitdrukkelijk uit de overeenkomst voortvloeit dat levering op een bepaalde dag en/of op een bepaald tijdstip voor de wederpartij essentieel is. Voor het overige geldt dat het verzuim van Toering niet eerder intreedt dan nadat de wederpartij Toering schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn voor nakoming is vermeld en Toering na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 5. |  ANNULERING

De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst kosteloos te annuleren tot 24 uur vóór het overeengekomen tijdstip van levering, tenzij het producten betreft die voor de uitvoering van de overeenkomst bij toeleveranciers zijn besteld. Annulering dient per e-mail te geschieden.

ARTIKEL 6. |  LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op de door de wederpartij opgegeven bestemmingshaven.
 2. Door of namens Toering wordt de wijze van verpakking en bezorging van de producten bepaald.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen, althans, in geval van bezorging, op de plaats van bestemming zijn afgeleverd.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen, tenzij conform artikel 4 sprake is van een fatale termijn.
 5. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Toering mededelen binnen welke termijn de wederpartij haar verplichtingen ter zake alsnog zal nakomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Toering is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten als bedoeld in het volgende lid en onverminderd het bepaalde in artikel 9.
 6. Indien Toering bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7. |  ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten volgens de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Toering. De wederpartij verklaart middels ondertekening van de pakbon dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. In geval van ten tijde van de levering voor de wederpartij niet-zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen acht dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Toering.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Toering uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 5. Retourzendingen worden door Toering niet eerder geaccepteerd dan na zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT

 1. Toering is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Toering door toedoen van zijn toeleveranciers of de aangewezen vervoerder niet in staat is de producten (tijdig) te leveren.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen uit de overeenkomst opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Toering bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie en kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Toering is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Toering ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Toering gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Toering gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Toering op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Toering ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Toering de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Toering vermelde prijzen exclusief btw. In geval van leveringen op zon- en feestdagen zijn vermelde productprijzen exclusief transportkosten.
 2. Toering is steeds gerechtigd vooruitbetaling van het door de wederpartij verschuldigde te vorderen. In dat geval is Toering niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de vooruitbetaling door Toering is ontvangen.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Toering voorgeschreven wijze, tenzij uitdrukkelijk contante betaling is overeengekomen, in welk geval betaling uiterlijk bij aflevering van de producten dient te geschieden.
 4. Indien de wederpartij haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag waarop het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Toering staat ervoor in dat de producten ten tijde van de levering aan de overeenkomst beantwoorden. Elke verdere vorm van garantie is uitgesloten, behoudens voor zover fabrieksgarantie van toepassing is welke aan de wederpartij wordt overgedragen.
 2. Toering is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Toering heeft te allen tijde het recht de schade van de wederpartij waarvoor Toering aansprakelijk is te herstellen. De wederpartij dient Toering daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Toering ter zake vervalt.
 4. Toering is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Toering mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Toering betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Toering nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Toering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Toering dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en -verweren jegens Toering bedraagt één jaar.
 7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Toering, zal de wederpartij Toering vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Toering.

ARTIKEL 12. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Toering geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij, behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Toering hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Toering of door Toering aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Toering is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door Toering aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Toering wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.